Contacts
Asset Management Company "Investment Partners"

  • (044) 206-45-77

  • 6/11 Velyka Zhytomyrska St, 3 floor,

    Kyiv, Ukraine, 01001