Документи для отримання ліцензії КУА
Документи для отримання ліцензії КУА Перелік змін в діяльності КУА, про які необхідно повідомляти Комісію Вимоги до власників та посадових осіб КУА Обмеження діяльності КУА

Перелік документів для отримання ліцензії КУА

Для того, щоб отримати Ліцензію КУА повинна подати до Комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

Документи Особливості
1) Заява про видачу ліцензії  
2)Нотаріально засвідчена копія статуту Статут має бути зареєстрований відповідно до законодавства, зі змінами та доповненнями (нова редакція). У разі якщо заявник утворюється на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення про його створення, підписаного усіма засновниками з доданням нотаріально засвідчених копій змін до нього (у разі їх внесення).
3) Копія витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально. Подається заявником щодо іноземної юридичної особи власника заявника та всіх іноземних юридичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника

4) для резидентів - ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи; 

для нерезидентів - ксерокопію національного паспорта або документа, що його замінює.

Подається заявником щодо фізичної особи - власника заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника.
5) Аудиторський висновок про фінансовий стан заявника станом на кінець звітного періоду з доданням копій фінансової звітності, засвідчених аудиторською фірмою, складений згідно з Вимогами до аудиторського висновку Комісії від 12 лютого 2013 року N 160. При цьому аудиторський висновок можуть надавати аудиторські фірми, включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Подається щодо заявника, який вперше отримує ліцензію, для підтвердження, зокрема сплати статутного капіталу, та щодо заявника (ліцензіата) у разі, якщо після отримання попередньо виданої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) він зареєстрував зміни до установчого документа, пов'язані зі збільшенням його статутного капіталу, для підтвердження сплати такого збільшення.
6) Аудиторський висновок про фінансовий стан юридичних осіб (учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі) станом на кінець звітного періоду, складений згідно з Вимогами Комісії від 12 лютого 2013 року N 160, з доданням копій фінансової звітності та копії сертифіката аудитора, який підписав висновок, засвідчених аудиторською фірмою. Подається заявником, який уперше отримує ліцензію, щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника.

7) Довідка державного органу, що відповідає за сплату податків та зборів, про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом фізичної особи (для фізичних осіб учасників (акціонерів) з істотною участю у заявнику, які мають пряме володіння у статутному капіталі). 

У разі відсутності таких документів подаються копії документів, що підтверджують джерела походження коштів, що вносились до статутного капіталу заявника (ліцензіата), засвідчені підписом фізичної особи.

Подаються заявником, який вперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, щодо фізичної особи - власника істотної участі, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника (ліцензіата) за останній звітний рік, а у разі необхідності - для підтвердження майнового стану, наявності власних коштів та джерел їх походження за останні три роки.
8) Анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), юридичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, юридичної особи, яка є виконавчим органом (у разі наявності) власника з істотною участю у заявника, та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом наглядової ради (у разі її створення) (додаток 3 до Ліцензійних умов).  
9) Анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника з істотною участю у статутному капіталі заявника (ліцензіата), фізичної особи, через яку здійснюється опосередкований контроль за заявником, керівника (членів) виконавчого органу, голови та членів наглядової ради (у разі її створення) власника заявника з істотною участю (додаток 4 до Ліцензійних умов).  
10) Анкета щодо ділової репутації керівника заявника (у разі створення одноособового виконавчого органу), керівника та членів виконавчого органу заявника (у разі створення колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради (у разі створення наглядової ради), головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) заявника, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (у разі створення окремого структурного підрозділу) або внутрішнього аудитора (контролера) (у разі призначення окремої посадової особи) (додаток 5 до Ліцензійних умов).  
11) Довідка про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії (ревізора) заявника (додаток 6 до Ліцензійних умов).  
12) Довідка про керівника та фахівців заявника (його відокремлених підрозділів), що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів і сертифіковані в порядку, установленому Комісією (додаток 7 до Ліцензійних умов), та копія (витяг) трудової книжки керівника заявника (його відокремлених підрозділів) або копії наказів про призначення та звільнення, що підтверджують наявність у нього стажу роботи на фондовому ринку (у разі відсутності запису у трудовій книжці), засвідчені в установленому законодавством порядку.  
13) Довідка про наявність у заявника обладнання, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, складена в довільній формі із зазначенням дати підписання такої довідки.  
14) Інформація про власників та пов'язаних осіб заявника (додаток 8 до Ліцензійних умов) з доданням схематичного зображення структури власності заявника.  
15) Письмове подання саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).  
16) Засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або копії документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру)).  
17) Копії документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною приміщення із зазначенням способів здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопка тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо).  Зазначений документ не подається, якщо умови такої охорони передбачені відповідним документом на право власності або користування нежитловим приміщенням.
18) Копії внутрішніх документів заявника, що визначають порядок надання фінансових послуг, зокрема порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку, процедуру запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом і її неправомірному використанню; порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками.  Подається заявником, який вперше отримує ліцензію;
19) Копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику. У разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа. Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.
20) Письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу. У разі якщо засновником заявника є іноземна юридична особа.
Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявнику.
21) Письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця в заявнику, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, у якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності в законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.

У разі якщо засновником заявника є фізична особа - іноземець.                                          

Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно фізичної особи - іноземця власника з істотною участю у заявнику.

22) Копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року. Подається заявником, який вперше отримує ліцензію, щодо іноземної юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння в статутному капіталі заявника.
23) Довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому законодавством порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у розмірі 10 і більше відсотків у статутному капіталі заявника, складена на підставі даних, наданих такою особою (додаток 9 до Ліцензійних умов).  
24) Копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.  
25) Копія платіжного документа, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою заявника, що підтверджує здійснення оплати за видачу ліцензії (копії ліцензії) згідно з пунктом 13 розділу I Ліцензійних умов, з відміткою банку про його прийняття.  

Заявник (ліцензіат) має право крім документів, передбачених Ліцензійними умовами, надати інші документи, що містять інформацію про фінансовий стан заявника та фінансовий (майновий) стан власників з істотною участю, наявність власних коштів, джерела походження коштів, ділову репутацію відповідних осіб, структуру власності тощо.

Документи, що подаються до органу ліцензування відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної мовної політики".